Rozenkrans

Door middel van onderstaande knop kan je de tekst van de rozenkrans downloaden. Dit laat toe om van thuis mee te bidden met de mensen in de Kapel.

DOWNLOAD

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees Gegroet

Wees gegroet, Maria, vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
En gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
Bid voor ons, arme zondaars,
Nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Maria die de knopen ontwart

Maagd Maria, Moeder van de schone liefde,

Moeder die nooit een kind dat om hulp roept verlaat,

Moeder wier handen zonder ophouden bezig zijn voor haar beminde kinderen, want ze worden gedreven door de goddelijke liefde en de oneindige barmhartigheid die je hart doet overstromen, richt je blik vol mededogen tot mij.

Zie het aantal knopen die mijn leven verstikken.

Je kent mijn wanhoop en mijn pijn.

Je weet hoezeer deze knopen mij verlammen.

Maria, Moeder die van God als taak heeft gekregen de knopen in het leven van je kinderen te ontwarren, ik leg het lint van mijn leven in je handen.

Niemand, zelfs niet de boze, kan het onttrekken aan je barmhartige hulp.

In jouw handen is er geen enkele knoop die niet ontward kan worden. Invloedrijke Moeder, ik vertrouw vandaag deze knoop… (benoem indien mogelijk) toe aan je genade en macht tot voorspraak bij je Zoon Jezus, mijn Verlosser.

Tot glorie van God vraag ik je hem te ontwarren, te ontknopen voor altijd. Ik stel mijn hoop op jou.

Jij bent de enige Troosteres die God mij heeft gegeven, jij ment mijn kracht in mijn zwakheid, mijn rijkdom in mijn ellende, de bevrijding van alles wat me verhindert om bij Christus te zijn.

Ontvang mijn smeekbede. Bewaar me, leid me, bescherm me.

Jij bent mijn verzekerde toevlucht.

Maria, Jij die de knopen ontwart, bid voor mij.

NOVEEN

1. Maak een kruisteken

2. Lees de akte van berouw. Vraag om vergeving voor uw zonden en neem voor het vaste voornemen deze nooit meer te begaan.

3. Bid de eerste drie tientjes van de rozenkrans

4. Lees de meditatie die bij de dag van de noveen hoort (eerste tot negende dag)

5. Bid vervolgens de twee laatste tientjes van de rozenkrans.

6. Eindig met het "Gebed tot Maria die de knopen ontwart".

7. Maak een kruisteken

Meditatie

Eerste Dag

Heilige, veelgeliefde Moeder, heilige Maria, Jij die de "Knopen" ontwart die je kinderen verstikken, strek je barmhartige handen naar mij uit. Ik overhandig je vandaag deze "knoop" (benoem hem, indien mogelijk), en alle negatieve gevolgen die deze in mijn leven met zich meebrengt. Ik geef je deze "knoop" die me foltert, mij ongelukkig maakt en mij bijzonder verhindert om me met Jou en met Je Zoon Jezus, mijn Redder, te verenigen.
Ik neem mijn toevlucht tot jou, "Moeder die de knopen ontwart", want ik heb vertrouwen in jou en ik weet dat je nooit een zondig kind veracht hebt, dat je smeekt het te helpen. Ik geloof dat je deze "knoop" kunt ontwarren, want Jezus geeft je alle macht.
Ik heb vertrouwen dat je aanneemt deze knoop te ont­warren, omdat je mijn Moeder bent. Ik weet dat je het doen zult, omdat je van mij houdt met de liefde zelf van God.
Dank, mijn veelgeliefde Moeder.
"Maria die de knopen ontwart", bid voor mij.
Wie naar een gunst dingt, zal deze in de handen van Maria vinden.

Tweede Dag

Maria, veelgeliefde Moeder, bron van alle genaden, mijn hart richt zich vandaag tot Jou. Ik erken dat ik een zondaar (zondares) ben en dat ik je hulp nodig heb. Vanwege mijn egoïsme, mijn wraakzucht, mijn tekort aan edelmoedigheid en mijn gebrek aan nederigheid, heb ik dikwijls de gunsten die je mij verkrijgt verwaarloosd.
Ik richt mij vandaag tot Jou, "Maria die de knopen ontwart", opdat je voor mij aan je Zoon Jezus de zuiverheid van hart, de onthechting, de nederigheid en het vertrou­wen vraagt. Ik zal deze dag leven, terwijl ik deze deugden in praktijk breng. Ik zal ze je aanbieden als bewijs van mijn liefde voor Jou. Ik leg in Jouw handen deze "knoop"... (benoem deze, indien mogelijk), die mij verhindert om de glorie van God te weerspiegelen.
"Maria die de knopen ontwart", bid voor mij.
Maria bood God ieder ogenblik van haar dag aan.


Derde Dag

Moeder die bemiddelt, Koningin des Hemels, Jij wier handen al de rijkdommen van de Koning ontvangen en uitdelen, richt op mij je barmhartige ogen. Ik leg deze "knoop" van mijn leven in je heilige handen neer... , alle wraakzucht, alle wrok, waarvan deze de bron is.
Ik vraag je vergeving, Vader God, voor mijn fouten. Help mij nu om alle mensen te vergeven die, bewust of onbewust, deze "knoop" hebben veroorzaakt. Het is in de mate van mijn overgave dat Jij hem kunt ontknopen. In Jouw tegenwoordigheid, veelgeliefde Moeder, en in naam van je Zoon Jezus, mijn Redder, die zo beledigd is geweest et die heeft weten te vergeven, vergeef ik nu aan deze mensen, en ik vergeef ook mijzelf, voor altijd.
Dank, "Maria die de knopen ontwart", in mijn hart de knoop te ontwarren van de wrok, en de knoop die ik je nu aanbied. Amen.
"Maria die de knopen ontwart", bid voor mij.
Wie gunsten verlangt richt zich tot Maria.

Vierde Dag

Heilige veelgeliefde Moeder, hartelijk voor iedereen die je zoekt, heb medelijden met mij. Ik leg in je handen deze "knoop"... Hij verhindert mij om in vrede te zijn, hij verlamt mijn ziel, houdt mij tegen mijn Heer te benaderen en mijn leven in Zijn dienst te stellen.
Ontwar deze "knoop" van mijn leven, o mijn Moeder. Vraag aan Jezus de genezing van mijn lamgelegd geloof, dat zich laat verslaan door de stenen op de weg. Ga met mij mee, veelgeliefde Moeder, zodat ik mij bewust word dat deze stenen in feite mijn vrienden zijn, dat ik ophoud tegen te stribbelen en dat ik leer elk ogenblik dank te zeg­gen en te glimlachen, vertrouwend op je macht.
"Maria die de knopen ontwart", bid voor mij.
Maria is de zon en iedereen geniet van haar warmte.

Vijfde Dag

"Moeder die de knopen ontwart", edelmoedig en vol medelijden, ik richt mij tot jou om nogmaals deze "knoop" in je handen te leggen... Ik vraag je de wijsheid van God, opdat ik handel in het licht van de Heilige Geest om al deze moeilijkheden te ontknopen.
Niemand heeft je ooit kwaad gezien; integendeel, jouw woorden waren zo vol zachtmoedigheid dat men in jou het hart van God zag.
Bevrijd mij van deze verbittering, van de toorn en de haat die deze "knoop" in mij hebben doen ontwaken.
Veelgeliefde Moeder, geef mij jouw zachtmoedigheid en jouw wijsheid en geef dat ik leer om alles in de stilte van mijn hart te overwegen. En zoals jij dat met Pinksteren gedaan hebt, bemiddel bij Jezus opdat ik in mijn leven een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest mag ontvangen. Geest van God, daal op mij neer!
"Maria die de knopen ontwart", bid voor mij.
Maria is rijk aan invloed bij God.

Zesde Dag

Koningin van Barmhartigheid, ik overhandig je deze "knoop" van mijn leven..., en ik vraag je mij een hart te geven dat geduldig weet te zijn, terwijl je deze "knoop" ontwart.
Leer mij om te volharden in het luisteren naar het Woord van je Zoon, in het biechten, in het ter communie gaan, kortom, blijf bij mij. Bereid mijn hart voor om met de engelen de genade te vieren die je bezig bent voor mij te verkrijgen.
"Maria die de knopen ontwart", bid voor mij.
Je bent beeldschoon, Maria, en geen enkele smet heeft je bezoedeld.

Zevende Dag

Zeer Zuivere Moeder, vandaag richt ik mij tot jou: ik smeek je om deze "knoop"in mijn leven te ontwarren..., en mij te bevrijden uit de greep van het Kwaad. God heeft je een grote macht verleend over alle duivels. Ik verzaak vandaag aan de slechte geesten en aan alle banden die ik met ze heb gehad. Ik belijd dat Jezus mijn enige Redder is, mijn enige Heer.
0 "Maria die de knopen ontwart", verbrijzel de kop van de Boze. Verwoest de strikken die deze knopen in mijn leven hebben veroorzaakt. Dank, zeer geliefde Moeder. Heer, bevrijd mij door je kostbaar Bloed!
"Maria die de knopen ontwart", bid voor mij.
"U bent de glorie van Jeruzalem,
U bent de eer van ons yolk."

Achtste Dag

Moeder-Maagd van God, rijk aan barmhartigheid, heb medelijden met je kind en ontwar deze "knoop"..., in mijn leven.
Ik heb het nodig dat je mij bezoekt, zoals je ook Elisabeth hebt bezocht. Breng mij Jezus, opdat Hij mij de H. Geest brengt. Leer mij de deugden van moed, vreugde, nederigheid en geloof in praktijk te brengen en verkrijg voor mij, zoals Elisabeth, vervuld te zijn van de Heilige Geest. 1k wil dat je mijn Moeder, mijn Koningin en mijn vriendin bent. Ik geefje mijn hart et alles wat mij toebehoort: mijn huis, mijn familie, mijn uiterlijke en innerlijke goederen. 1k behoor je voor altijd toe. Leg in mij Jouw hart opdat ik alles kan doen wat Jezus mij zegt te doen.
"Maria die de knopen ontwart", bid voor mij.
Laten wij dus vol vertrouwen gaan naar de troon van de genade..

Negende Dag

Allerheiligste Moeder, onze Advocate, Jij die de "knopen" ontwart, vandaag kom ik je bedanken deze "knoop"in mijn leven te willen ontwarren. Je kent de pijn die hij mij veroorzaakt. Dank, o mijn Moeder, om in je barmhartigheid de tranen van mijn ogen te drogen. Dank om mij in je armen te sluiten en mij toe te staan een andere gunst van God te ontvangen.
"Maria die de knopen ontwart", o mijn veelgeliefde Moeder, ik dank je de "knopen" van mijn leven te ontwarren. Omwikkel mij met je mantel van liefde, bewaar mij onder je bescheiming, verlicht mij met je vrede.
"Maria die de knopen ontwart", bid voor ons.

Bron: http://marywhountiesknots.net

Rita Van Holder